Plan- og forvaltningsutvalet
09.09.2021 kl. 09:00 - 12:00
Rådhuset

Møtedokument
Møteprotokoll - Møte i Plan- og forvaltningsutvalet den 09.09.2021
Sakspapir m/innkalling - Møte i Plan- og forvaltningsutvalet den 09.09.2021
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
61/2021 Godkjenning av møteprotokoll Vis
62/2021 Plan for hjorteviltforvaltninga i Luster kommune 2021 - 2024 Vis (3) Vis
63/2021 Søknad om konsesjon ved tileigning/kjøp av fast eigedom gbnr. 30/1 Kjetil Landmark Vis (5) Vis
64/2021 Klagehandsaming - klage på avslag om å bygge ark i vernesona i Solvorn - gbnr. 177/6 Vis (9) Vis
65/2021 Klagehandsaming - avslag på søknad om å bygge kombinert fritidsbustad og landbruksgarasje - gbnr. 129/1 Oddvar Yndesdal Vis (18) Vis
66/2021 Oppheving av reguleringsplan for Flatane - planid 2011007 Vis (2) Vis
67/2021 Privat detaljreguleringsplan - Massedeponi Lie plan-id 2020005 Rolf Lie - Gbnr. 123/3 Vis (5) Vis
68/2021 Endring av reguleringsplan for Bolstadmoen Øvre Vis (2) Vis
69/2021 2. gongs handsaming Reguleringsplan for Gjerde i Jostedalen Plan id 2013001 Vis (4) Vis
70/2021 Referatsaker, plan- og forvaltningsutvalet 09.09.21 Vis (3) Vis
71/2021 Mindre endring av detaljreguleringsplan Heggmyrane Plan-id 2013005 Vis