Plan- og forvaltningsutvalet
10.06.2021 kl. 09:00 - 12:00
Rådhuset

Møtedokument
Sakspapir m/innkalling - Møte i Plan- og forvaltningsutvalet den 10.06.2021
Møteprotokoll - Møte i Plan- og forvaltningsutvalet den 10.06.2021
Godkjent og underskriven møteprotokoll - Møte i Plan- og forvaltningsutvalet den 10.06.2021
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
35/2021 Godkjenning av møteprotokoll Vis
36/2021 Bompeng - Veglaget Ilaget-Lø-Hodnane Vis (5) Vis
37/2021 Høyring - Plan for hjorteviltforvaltninga i Luster kommune 2021 - 2024 Vis (2) Vis
38/2021 Bestandsplanområde Hafslo sør- Solvorn og Mollandsmarki Vis
39/2021 Tildeling av hjorteløyve 2021 Vis
40/2021 Søknad om konsesjon på kjøp av 73/3 Råum Svein Arne Næss Vis (5) Vis
41/2021 Søknad om bygging av ark i vernesona i Solvorn - gbnr. 177/6 Vis (10) Vis
42/2021 Klagehandsaming - avslag på søknad om å bygge tilbygg til fritidsbustad - gbnr. 95/45 Vis (10) Vis
43/2021 Søknad om dispensasjon frå reguleringsplanens krav til takvinkel og plassering av bustadhus - Borhaug i Solvorn - gbnr. 167/26 Vis (4) Vis
44/2021 Søknad om oppføring av kombinert fritidsbygg i Yngsdalen- dispensasjon frå landbruksføremålet - gbnr. 129/1 Vis (17) Vis
45/2021 Privat detaljreguleringsplan - Massedeponi Lie plan-id 2020005 Rolf Lie Vis (4) Vis
46/2021 Søknad om oppheving av reguleringsplan for Flatane Vis (1) Vis
47/2021 Referatsaker, plan- og forvaltningsutvalet 10.06.21 Vis (4) Vis