Plan- og forvaltningsutvalet
13.02.2017 kl. 10:00 - 00:00
Rådhuset

Møtedokument
Møteprotokoll - Møte i Plan- og forvaltningsstyret den 13.02.2017
Sakspapir m/innkalling - Møte i Plan- og forvaltningsstyret den 13.02.2017
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
1/2017 Godkjenning av møtebok og referatsaker. Vis (4) Vis
2/2017 Reguleringsplan Botn, Hafslo - Plan id 1426-2016004 PlanID 1426-2016004 Vis (8) Vis
3/2017 Reguleringsendring ved Hillestad traktorservice. PlanId 1426-2016005. Vis (3) Vis
4/2017 Reguleringsplan for Heggmyrane - sentrale deler 2. gongs handsaming Plan id 1426-2013005 Vis (4) Vis
5/2017 Detaljreguleringsplan for Sandal, Hafslo. TREKT FRÅ KOMMUNESTYRESAKLISTA 17.02.17. Vis (5) Vis
6/2017 Førespurnad om omregulering av tomter på Høyheim Vis (3) Vis
7/2017 Reguleringsplan for Sogn motorsportsenter, Leirmoøygarden - vedtak planprogram Plan id 1426-2015004 Vis (2) Vis
8/2017 Klagehandsaming - vedtak om riving av delar av stølshus på Bakkedalen, Jostedal Vis (2) Vis
9/2017 Dispensasjon frå byggeforbodet i strandsona og LNF-føremålet for oppretting av punktfeste og oppføring av dagsturhytte Ytr Eikum - gbnr. 178/2 Vis (12) Vis
10/2017 Søknad om frådeling av 600 m2 landbruksareal til fritidsføremål i Engjadalen - dispensasjon frå LNF-føremålet i kommuneplanen Vis (13) Vis
11/2017 Handsaming etter jordlova - frådeling av nausttomt - gbnr. 72/11 Vis (5) Vis
12/2017 Øvingsplan for Røde Kors Luster Hjelpekorps 2017 - 2019 Vis (29) Vis
13/2017 Forvaltningsplan for Luster Allmenning naturreservat, framlegg til høyring Vis (1) Vis
14/2017 Søknad om løyve til å køyra vegen Ilaget - Lø - Hodnane Vis (3) Vis
15/2017 Ymse Vis