skulenvår

Kva har skulen fokus på?

LUSTER UNGDOMSSKULE

Luster ungdomsskule har fokus på:

•        Fag- og læringstrykk

•        Å høyre til

•        Medverknad

•        God delingskultur

 

I arbeidet med å følgje opp medarbeiderkartlegginga har me oppnådd fylgjande:

 1. Avklaring av roller og ansvar, gjennom arbeid med LUS-standard mm

 2. Betre delingskultur (lærande organisasjonar)

   

  Kartlegging med ståstadanalyse syner:

 3. < > Fysisk aktivitet kvar dag, læraren viser interesse for kvar elev, forventningar til at alle elevar når mål for opplæring, integrert undervegsvurdering< > Utarbeide visjon, plan og tid til fagsamarbeid (læreplanarbeid), forventningsavklaring skule-heim samarbeid, rekruttering av rett kompetanse

   

  Skulen har fagleg kompetente lærarar og sterkt fokus på at alle skal få god opplæring i faga. Me har jobba med fylgjande tema, for å vere budd til fagfornyinga: djubdelæring, demokrati og medborgarskap, berekraftig utvikling og folkehelse/livsmeistring.

   

  Viktige satsingsområder for skulen er lesing og skriving i alle fag, digital læring og tilpassa opplæring. Utover dette jobbar me kvar dag med å tryggje læringsmiljøet for elevane. Deltaking i læringsmiljøprosjektet vil gje oss ei god ramme rundt dette arbeidet.
   

2018-08-23 Kristin Vee
Tips ein ven  Skriv ut