Aktuelle tema som vert fokuserte på er:

  1. Frå ide til plan? - døme på korleis ein har «løfta fram» gode idear
  2. Registrering av anlegg i anleggsregisteret? grunndata som det vert stilt krav om
  3. Korleis førebu eit «spelemiddel-prosjekt»? om prosessar fram til godkjenning av ein søknad
  4. Kven kan formelt søke finansiering av spelemidlane?
  • eller korleis lagar me gode samarbeidsprosjekt…
  1. Kommunal plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv
  • nøkkelen til ein unik finansieringsmodell …
  • hugs innspelfristen til ny kommunal plan: 1. mai.

Med på møte vert også repr. frå lokale bygdelag, sogelag og idretten i Luster kommune.

For informasjon om prosessen framover ta kontakt med Erling Bjørnetun: 57 68 55 21

erling.bjornetun@luster.kommune.no