Som fyrste ledd i planprosessen er det utarbeidd planprogram som skal leggja til rette for ein god planprosess og skapa best mogeleg rammer for arbeidet. Planprogrammet syner mellom anna:

  • Føremålet med planarbeidet
  • Planprosessen – deltakarar, fristar opplegg for medverknad
  • Behov for utgreiingar

Formannskapet i Luster kommune vedtok i F-sak 149/22 å legge planprogram for kommuneplanen sin arealdel datert 14.11.22 ut til høyring og offentleg ettersyn i medhald av plan og bygningsloven §11-12 og §11-13, jf også 4-1. Me varslar samtidig oppstart av planarbeidet. Planprogrammet skal vedtakast av kommunestyret etter høyringsperioden. 

Planprogram og saksframlegg til formannskapet kan du lese på følgjande link: Dokument 22/21381 - Planprogram for kommuneplanen sin arealdel - plan-ID 2022005 (onacos.no)

For generelle kommentarar til planprogram / planprosess kan du nytte kommentarfeltet. For formelle innspel til planarbeidet kan du nytte dette skjemaet: Kommuneplanen sin arealdel - innspelsskjema

Fristen for å komme med innspel er 24. mars. Planforslag vil truleg bli lagt ut til høyring og offentleg ettersyn ein gong på hausten 2023.