Rådet skal vera eit samarbeids- og rådgjevande organ for kommunen i saker som vedkjem dei funksjonshemma sine behov og interesser. Rådet skal arbeida for størst mogeleg grad av integrering av funksjonshemma på alle område, og for full likestilling for dei funksjonshemma i Luster kommune.

 

Rådet for personar med funksjonsnedsetting 2019-23
Medlemer: Varamedlemer i rekkefølge:
Else Karin Øvrebø, Indre Hafslo 1.Odd Atle Stegegjerdet
Hermann Odd Stein, Hafslo  2. Lars Mogens Stølen
Mona Åsen, Jostedal  
Laila Røneid, Gaupne (nestleiar)  
Jon Ove Lomheim (leiar)  
Observatør frå kommunestyret: Personleg varamedlem:
Lars Jørgen Kjærvik Gunn Beate Thorsnes Lefdal

 

Vedtekter 

Bufdir sin rettleiar for råd for personar med nedsett funksjonsevne

Møtekalender, saksdokument og protokollar