Born/elevar under 15 år kan visast til tenesta av føresette eller i samråd med barnehage/skule. Unge over 15 kan sjølve ta initiativ til kontakt med tenesta, eventuelt i samarbeid med skulen.

Informasjon om Sogn PPT
Sogn PPT vart etablert frå 1.1.2016, og er ei samanslåing av PPT Sogndalsregionen og Luster PPT. Sogn PPT er eit interkommunalt samarbeid mellom Vik, Leikanger, Sogndal, Luster og Aurland. Sogndal kommune er vertskommune for samarbeidet. Sogn og Fjordane fylkeskommune kjøper tenester av Sogn PPT.

Kontaktinformasjon Sogn PPT:
Besøksadresse: Fosshaugane Campus (Sogndal vgs)
Lunnamyri 2
6856 Sogndal
E-post: postmottak.ppt@sfj.no
Telefon 45 97 80 80

Kontaktinformasjon til dei tilsette ved Sogn PPT.pdf