Det kan søkjast om tilskot til bygging og/eller rehabilitering av anlegg som er opne for allmenn idrettsleg verksemd. Søknadsskjema er tilgjengeleg på anleggsregisteret.no

Lokale søkarar må vera merksame på at anlegg det vert søkt tilskot til må vera omtala og prioritert i kommunal plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv, registerte i nasjonalt anleggsregister og fått tildelt eit eige anleggsnummer.

Alle vedlegg skal nummererast og leggast ved søknaden som PDF.  Treng nokon hjelp med dette arbeidet kan de kontakte Erling Bjørnetun, e-post: erling.bjornetun@luster.kommune.no