Personar som på grunn av sjukdom eller skader som har behov for hjelpemiddel for å klara seg i kvardagen, kan ta kontakt med ergoterapeut. Dette gjeld både lån av hjelpemiddel og tilpassing av hjelpemiddel i heimen. Ergoterapeut hjelper brukar med å finna fram til aktuelle hjelpemiddel, fylla ut søknadsskjema osv.
 

Lov om folketrygd §10 - 5 og 10 - 6. § 10 - 5 omfattar varig stønad til hjelpemiddel i arbeidslivet og § 10 - 6 hjelpemiddel til betring av den alminnelege funksjonsevne. Kommunen har ansvar for korttidsutlån av hjelpemiddel.

Gaupne - Luster - Skjolden - Fortun - Veitastrond - Hafslo - Indre Hafslo - Jostedal: Ta kontakt med ergoterapeut Bjørn Ove Leirdal, Tlf. 57 68 57 12