Kveldsmøtet er for å få direkte dialog med  informasjon/orientering om det som rådet jobbar med,

og ikkje minst få litt innspel om kva «folket» er opptatt av og kva saker som ein ynskjer at rådet bør engasjere seg meir i.

 

Møtet vert halde på Gaupne Lagshus (ved sida av idrettshallen) den 25. november 2020 kl. 19.00.

Program

 1. Velkomen v/ leiar
 2. Kommunen si organisering og tenestetilbod til personar med funksjonsnedsetting    
  1. Nye Grandmo busenter
  2. Aktivitets- og arbeidstilbod
  3. Hjelpemiddel og velferdsteknologi
  4. Transporttilbod
  5. Andre tenestetilbod
  6. Utviklingsarbeid
  7. Spørsmål til orienteringa
 3. Rådet sitt arbeid
  1. Møteopplegg og aktivitetsplan for rådet
  2. Saker rådet skal handsame
  3. Saker rådet kan ta opp
  4. Status på saker som rådet har på oppfølgingsliste
  5. Spørsmål til orienteringa
 4. Informasjon og samspel mellom rådet og brukarar/organisasjonane
  1. Innspel på kva brukar og organisasjonar ønskjer om informasjon
  2. Innspel frå brukar og organisasjonar på saker ein ønskjer at rådet skal ta
  3. Korleis kan brukar, organisasjonar og rådet betre informera kvarandre om saker som bør takast opp og resultat av sakene ?

Velkomne!

 

Venleg helsing
Rådet for menneske med funksjonsnedsetting

Jon Ove Lomheim                                                                          Karin Leirdal
Leiar                                                                                               Sekretær

                                                                                                       Tlf. 57685511 mobil. 41564870