Tilskot til drenering av jordbruksjord, avgrensa til systematisk grøfting, profilering og omgraving utgjer frå 01. juli 2017 kr 2 000 per dekar. Ved anna grøfting kan det gjevast 30 kr per løpemeter grøft avgrensa opp til 2 000 kr per dekar.

Søkjarar som har fått innvilga tilskot før 1. juli etter gamle satsar, kan sende ny søknad dersom ikkje tiltaket er sett i gang.

Meir informasjon