Luster vart godkjent som Trygt Lokalsamfunn i 2016.
Trygge lokalsamfunn, eller Safe Community er eit WHO – konsept, og er ein systematisk måte å jobbe med førebygging av skader og ulykker på. Forsking viser at denne modellen har effekt, og at ulykkerisikoen for mange aldersgrupper og skadetypar kan reduserast med 25 til 40 prosent dersom ein klarer å mobilisere sentrale instansar, næringsliv og frivillige organisasjonar i eit samordna arbeid både lokalt og regional. Godkjenninga set ein kvalitetsstandard som kommunen no forpliktar seg følgja.

Styringsgruppa - Folkehelseråd

 • Ordførar (leiar)
 • Rådmann/ass. rådmann
 • Lensmann i Luster
 • Kommunalsjef oppvekst
 • Rådgjevar eigedom
 • Helsesjef/kommuneoverlege
 • Leiar NAV
 • Folkehelsekoordinator

Trygge lokalsamfunn er ein viktig del av folkehelsearbeidet og merkesaker for Luster i dette arbeidet er:

 • Trygg skuleveg – gå/sykle til skulen
 • Trygge eldre – førebygging av fall
 • Folkehelseoversikt - dokument
 • Lokal skaderegistrering

Skadeforebyggende forum har det nasjonale sekretariatet for Trygge lokalsamfunn.

Om Luster kommune – Trygge lokalsamfunn

Trygge lokalsamfunn og aktivitetsdag for grunnskulen i Luster