Utleige til private, næringsdrivande, offentlege etatar, organisasjonar utanfor kommunen. Justert opp 1,6% jmf KPI.                                                                                                  

 

Pris

Idrettshallen Gaupne: 

 

- Heile hallen m/garderobar

644,-

- 1/3  av hallen m/garderobar 

291,-

Symjebasseng m/garderobar. (Jostedal)

594,-

Samfunnssal i Hafslo samfunnshus

472,-

Samfunns-/gymsalar i andre kommunale bygg

324,-

Andre rom

161,-

  • Alle prisar er kr pr.time
  • Leigeavtalar som gjeld heile dagar skal betalast med  5 gonger timepris. Eit leigeforhold som går ut over  kl. 24.00, men er under 24 timar skal betalast som ein dag.
  • Lag og organisasjonar som nyttar basseng må betale i samsvar med dei satsar som gjeld for bruk av basseng, og skal vera avtala på førehand.

Betalingsvilkår
Faste leigeavtalar forfell til betaling etterskotsvis 15. mars og 15.september - for einskildmøte vert å senda rekning ved utgangen av kvar månad. 

Unnateke for betalingssatsane er:             

  • Kommunale aktivitetar som musikkskule, kommunalt valde styre, råd og utval, foreldreråd og samarbeidsutval      

Bilettprisar symjebassenga:

  • Vert fastsett gjennom budsjett Lustrabadet KF.
  • Jostedal og Fjordstova fastset prisane sjølve.