Arbeidsoppgåver

 • Drift av tekniske anlegg (SD-anlegg)
 • Vedlikehald av inventar og utstyr
 • Drift av uteområde/grøntanlegg
 • Lovpålagde kontrollar
 • Mindre drifts -og vedlikehaldsarbeid

Kvalifikasjonar

Me søkjer ein person med relevant fagbrev, men relevant praksis kan kompensere for manglande formell utdanning. Det er ynskjeleg med erfaring frå drift av tekniske anlegg og bruk av dataverktøy.

Særskild for stillinga

 • Løns- og arbeidsvilkår iflg. gjeldande lov, forskrift og tariffavtalar.
 • Tilsette må leggje fram politiattest av nyare dato.
 • Søkjar må disponere eigen bil i tenesta.
 • Søkjar kan bli invitert til intervju.

Kommunen kan tilby

 • Utfordrande og interessante arbeidsoppgåver
 • Godt arbeidsmiljø
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Kommunale tilsetjingsvilkår

Søknad

Bruk elektronisk søknadsskjema: www.luster.kommune.no - ledige stillingar.

For spørsmål om stillinga kan du kontakte kontaktpersonen. Dersom du har behov for hjelp til å søke kan du ta kontakt med Servicetorget på tlf. 57 68 55 00.

Det er ikkje naudsynt å sende kopi av vitnemål, attestar, kursbevis m.m. Desse skal takast med ved eventuelt intervju eller sendast ved førespurnad. Alle søkjarar vil få kvittering på at søknaden er motteken dersom de har fylt ut rett e-postadresse i søknaden. I skjemaet er det mogleg å kryssa av for at søknaden ikkje skal verta offentleggjort. Dersom du ynskjer at søknaden ikkje skal bli offentleggjort må du grunngje dette. Opplysningar om søkjarane kan likevel bli offentleggjorde, jamfør offentleglova §25. Du vil då bli varsla om dette på førehand slik at du kan trekkje søknaden din.

Søknadsfrist 16.09.2018

Kontaktperson

Terje Arild Kveane, Leiar Teknisk drift, tlf: 57 68 57 20, mobil: 951 91 935, e-post: terje.arild.kveane@luster.kommune.no