Omregulering/Detaljregulering. Plan ID 1426-2013005. Vedteken i møte 14.12.2017, sak 66/17.

Den vedtekne reguleringsplanen er lagt ut på servicetorget i Rådhuset, på biblioteket i Gaupne og på Spar Hafslo.

For vedtak om reguleringsplanar gjeld:

Vedtak om eigengodkjenning  av reguleringsplan kan påklagast av alle med rettsleg klageinteresse i saka, jf. reglane i §12-12 og §1-9 i plan- og bygningslova, og kap. IV i forvaltningslova. 

Eventuelle krav om eller innløysing eller erstatning må setjast fram skriftleg innan 3 år frå offentleg kunngjering av vedtaket, jf. §15-2 § 15-3 i plan- og bygningslova

 

Dokument: 

Planomtale

Plankart

Føresegner

Flaum- og skredfare vurdering

Kommunestyret sak 66/17