Arbeidsoppgåver
Yte pleie og omsorgstenester.
Helsefaglege ansvars- og arbeidsoppgåver.

Kvalifikasjonar
Offentleg godkjend vernepleiar/sjukepleiar.
Evne til å arbeide aktivt, systematisk, målretta og løysingsorientert - saman med andre.
Personlege eigenskapar vil bli vektlagde.
Ynskjeleg med kompetanse/interesse for arbeid med personar med demensdiagnose.

Særskild for stillinga
Tilsett må legge fram politiattest
Løns- og arbeidsvilkår iflg. gjeldande lov, forskrift og tariffavtalar.
Todelt turnus med arbeid kvar tredje helg.
Deler av stillingen er vakter på dagsenter for demente.
Må kunne disponere bil.

Kommunen kan tilby
Utfordrande og interessante arbeidsoppgåver
Godt arbeidsmiljø
Gode pensjons- og forsikringsordningar
Kommunale tilsetjingsvilkår

Søknad

Bruk søknadsskjema som ligg til stillingsannonsa på vår heimeside: www.luster.kommune.no - ledige stillingar.
For spørsmål om stillinga kan du kontakte kontaktpersonen. Dersom du har behov for hjelp til å søke kan du ta kontakt med Servicetorget på tlf. 57 68 55 00.

Det er ikkje naudsynt å sende kopi av vitnemål, attestar, kursbevis m.m. Desse skal takast med ved eventuelt intervju eller sendast ved førespurnad.

Alle søkjarar vil få kvittering på at søknaden er motteken dersom de har fylt ut rett e-postadresse i søknaden. I skjemaet er det mogleg å kryssa av for at søknaden ikkje skal verta offentleggjort. Dersom du ynskjer at søknaden ikkje skal bli offentleggjort må du grunngje dette. Opplysningar om søkjarane kan likevel bli offentleggjorde, jamfør offentleglova §25. Du vil då bli varsla om dette på førehand slik at du kan trekkje søknaden din.

Søknadsfrist 01.04.2018

Kontaktperson
Ruth Karin Kvam, Einingssleiar, tlf: 57 68 58 02, mobil: 952 34 367, ruth.karin.kvam@luster.kommune.no