A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

Framside

17

17. mai Program

Program 2017.pdf

Tradisjonen i bygda er at det er tog etter gudstenesta i kyrkja. Festgudstenesta byrjar i Gaupne kyrkje kl. 11.30. Elevane skal møte opp utanfor kyrkja seinast kl. 12.20. Dei skal stille opp og gå klassevis saman med lærar/klassekontakt i toget. Dei som deltek på gudstenesta saman med foreldra sine, går ut og stiller opp når denne er ferdig. Alle klassefanene vert frakta felles opp til kyrkja på føremiddagen. Ruta er som følgjer: Ned kyrkjereina, forbi barnehagen og ned til krysset ved Årskog, Øyagata til krysset ved Rådhuset (stogg med musikkinnslag ved omsorgssenteret), forbi Gaupnetunet, bort til skulen og derifrå på gangvegen bort til idrettshallen.

 

Festprogrammet startar kl. 14.00. Det byrjar med at alle elevane ved Gaupne skule skal framføre nokre av dei songane dei øvde inn til «Skulane sin songdag» Elevane skal møte opp ved inngangen til idrettshallen, og stille seg opp saman med den personen som held klassefana deira. Så marsjerer dei fram til scena. 7. klasse stiller seg opp bakerst, med ryggen til scena, så vert det ei ny rekke pr. klasse. 1. klassingane står fremst mot publikum. Dette vil me øve på før helga. Etter at songprogrammet er gjennomført, overtek foreldra igjen ansvaret for sine eigneJ

 

Det er obligatorisk at alle elevar har med seg flagg i toget.

2017-05-15
nb4

STORFORELDREMØTE 14.02.17

Me inviterer alle føresette til foreldremøte på skulen. Møtet vert delt i to. Me byrjar med fellesopplegg i aulaen. Når me er ferdige der, vert det møte i dei respektive klassane. Tema for klasseforeldremøta vert gjort kjent på vekeplanane eller på e-post/melding i Visma frå kontaktlærarane.

Program:

18.00-18.05   Velkommen

18.05-18.15   Office365

18.15-19.15   Kort gjennomgang av førebels resultat på trivselsundersøkinga i 1.-3.kl. og på Olweusundersøkinga i 4.-7. Etterpå arbeider me i grupper og drøftar ulike problemstillingar som handlar om elevane sitt skulemiljø

19.15-20.00   Foreldremøte i klassane

Skulen sin IKT-kontakt Øivind Kristiansen vil vere tilgjengeleg frå kl. 20.00-20.30 dersom nokre treng datahjelp.

Det vert enkel servering.

VEL MØTT!

 

2017-02-08

Olweusundersøking

Denne veka skal 1.-4.kl. gjennomføre Olweusundersøkinga. Informasjon til føresette finn de her

Elevane skal svare på undersøkinga ved å gå inn her

 

2017-02-08
Powered by CustomPublish AS