A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

Elevundersøkinga 2015

5.-10. klasse skal i veke 43 gjennomføre Elevundersøkinga 2015. Dette er ei undersøking som vert gjort over heile landet.

Her er lenka elevane kan nytte for å kunne logge seg inn på undersøkinga.

https://elfu.udir.no/Respondent/Login.aspx?ReturnUrl=%2fRespondent%2f

Meir infomasjon om elevundersøkinga finn de her.

Elevundersøkinga er ein del av det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet. Lovgrunnlaget for Elevundersøkinga finn de i forskrift til opplæringslova § 2-3 og forskrift til privatskulelova § 2-3. I personopplysningslova § 19 finn du kravet om å informere dei som deltek i undersøkinga om formålet, kva resultata skal brukast til, kven som er behandlingsansvarleg, og at deltakelsen er frivillig.

Skulen kan invitere elevar fra 5. trinn til og med 10. trinn i grunnskulen til å svare på spørsmåla i Elevundersøkinga. Elevundersøkinga er obligatorisk å gjennomføre på 7. og 10. trinn i haustsemesteret.

Informasjon om elevundersøkinga.pdf

Tips ein ven  Skriv ut
Powered by CustomPublish AS