A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

Veke 35- mobilfri veke

PALS

Veke 35 kallar me Pals- veke, der me set ekstra fokus på ansvar, omsorg og respekt for kvarandre. Me jobbar med positiv atferd og eit læringsmiljø er støttande i skulen. Skulen vår jobbar for at alle elevar skal ha eit godt og trygt skulemiljø som skal fremje helse, trivsel og læring.

Elevane skal øve inn rollespel og syne dei for kvarandre. Det vert markering av det nye uteområdet vårt torsdag kl. 8.30 og det vert mobilfri veke for ungdomsskulen. I tillegg vert det ulike aktivitetar i alle klassane.

Tips ein ven  Skriv ut
Powered by CustomPublish AS