A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

Samarbeidsutvalet (SU)

Her finn du meir om:

  • Kva opplæringslova seier om brukarmedverknad og Samarbeidsutval (SU)
  • Kven som er medlemmer i SU dette skuleåret
  • Møteinnkallingar og referat

Opplæringslova har eit eige kapittel (kapittel 11) om brukarmedverknad i skulen. Under finn du utdrag frå opplæringslova når det gjeld SU:
Om du vil lese heile kapittel 11 i opplæringslova klikkar du på denne lenkja (Lovdata)


Samarbeidsutval (SU): 

  • Ved kvar grunnskule skal det vere eit samarbeidsutval med to representantar for undervisningspersonalet, ein for andre tilsette, to for foreldrerådet, to for elevane og to for kommunen. Den eine av representantane for kommunen skal vere rektor ved skulen. Elevrepresentantane skal ikkje vere til stades når saker som er omfatta av teieplikt etter lover eller forskrifter, blir behandla i samarbeidsutvalet.
  • Samarbeidsutvalet har rett til å uttale seg i alle saker som gjeld skulen.
Tips ein ven  Skriv ut
Powered by CustomPublish AS