A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

Framside

Denne dumperen er mellom dei nye leikane i sandkassen.

Elevrådet spelte inn ønskje

Nye leiker

Nyleg vart det kjøpt inn nokre nye leiker til både inne- og utebruk for skule og SFO. Innkjøpa vart gjort etter ønskje frå elevrådet. Det vart mellom anna nye spadar, siler, traktorar og bilar til sandkassen, dokker og bilar til leikerommet, samt nokre nye akematter som står klare til det kjem nok snø til å bruke dei. 

Elevrådet var elles oppteke av at det burde kome ei bosbøtte også på baksida av skulen, sidan vi berre hadde ei på framsida. Det har vi også fått på plass med god hjelp frå vaktmeister. 

2020-10-21

Første møte i oktober

FAU-MØTE

Første FAU-møte dette skuleåret blir i andre halvdel av oktober. Det vil bli sendt ut innkalling like etter haustferien. Dersom de har saker de ønskjer å ta opp, ta kontakt med dykkar foreldrepresentant. De kan også kontakte rektor/ styrar om det er noko de ønskjer å diskutere i høve saker som kan vere aktuelle. 

2020-09-30

Avdelingsvis og klassevis

Foreldremøte hausten 2020

På grunn av covid19-pandemien vart det ikkje halde felles foreldremøte hausten 2020. 

Alle avdelingar og klassar har no gjennomført sine foreldremøte. 

2020-09-30
Powered by CustomPublish AS