A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

Samarbeid med heimen

Forventningar skule-heim

FAU har vedteke dokumentet "Forventningar skule-heim" og det ligg her: Forventningar.docx PDF document ODT document

2019-03-07

"Familiar som bur i to hus"

Gratis gruppetilbod for barn, ungdom og foreldre der foreldra har skilt lag. Sjå vedlegga

Plakat.pdf

Brosjyre pdf.pdf

2018-10-24

Viktige lenker og nyttig informasjon

Her finn de nyttige lenker til ulike nettstadar, og viktig informasjon om skulen:

-Vedlegg:

Informasjon om regelverk til foreldre.pdf

- NullMobbing: https://www.udir.no/nullmobbing/

Oppfølging av elevfråvær.pdf

Enkeltvedtak.pdf

-Opplæringslova: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61

-Forskrift til opplæringslova: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-23-724

-Udir: www.udir.no

-Foreldreutvalget for grunnskulen: www.fug.no

 

2017-11-24

Søknadsskjema vedr skulefri for elevar

Dette skjemaet skal nyttast ved søknad om skulefri utover to skuledagar.

Skulefri, søknadskjema.pdf

2015-03-26

Rutinar i samband med elevfråvær

2022-09-12
foreldrerettleiing

Helsestasjonen tilbyr gratis kurs for alle foreldre i Luster kommune - fokus på vanlege vanskar med barn.

Gratis rettleiing for foreldre

2012-09-20
Powered by CustomPublish AS