A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

Styringsdokument

Leksehjelp

2022-09-12

Viktige lenker og nyttig informasjon

Her finn de nyttige lenker til ulike nettstadar, og viktig informasjon om skulen:

-Vedlegg:

Informasjon om regelverk til foreldre.pdf

- NullMobbing: https://www.udir.no/nullmobbing/

Oppfølging av elevfråvær.pdf

Enkeltvedtak.pdf

-Opplæringslova: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61

-Forskrift til opplæringslova: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-23-724

-Udir: www.udir.no

-Foreldreutvalget for grunnskulen: www.fug.no

 

2017-11-24

Rutinar i samband med elevfråvær

2022-09-12

Kommunal språkplan

Barnehagane og skulane i Luster kommune skal komande skuleår ta i bruk den kommunale språkplanen.

Dette er ein plan som er forpliktande for alle barnehagane og  grunnskulane i Luster kommune. Den skal sikre progresjon, heilskap og samanheng innanfor språkopplæring.

Prinsippet om tilpassa opplæring og individuell tilrettelegging ut frå elevane sin ståstad må prege arbeidet.

 

Planen finn du her: Sprakplan_Luster_2019.pdf

2019-10-22
Powered by CustomPublish AS