Betalingsreglar for byggjesaksgebyr

 

Eitt trinns handsaming

Tiltaksklasse 1 

10440,00 

Faktor 6

Tiltaksklasse 2

17400,00

Faktor 9

Tiltaksklasse 3

24360,00

Faktor 14 

 

Fleir-trinns søknad

Tiltaksklasse 1, Igongsetjingsløyve

6960,00

Faktor 4. For kvart trinn meir enn to: kr 3 600,- pr. trinn/søknad

Tiltaksklasse 1, Rammeløyve

10440,00

Faktor 6. For kvart trinn meir enn to: kr 3 600,- pr. trinn/søknad

Tiltaksklasse 2, Igongsetjingsløyve

10440,00

Faktor 6. For kvart trinn meir enn to: kr 3 600,- pr. trinn/søknad

Tiltaksklasse 2, Rammeløyve

17400,00

Faktor 9. For kvart trinn meir enn to: kr 3 600,- pr. trinn/søknad

Tiltaksklasse 3, Igongsetjingsløyve

13920,00

Faktor 8. For kvart trinn meir enn to: kr 3 600,- pr. trinn/søknad

Tiltaksklasse 3, Rammeløyve

24360,00

Faktor 14. For kvart trinn meir enn to: kr 3 600,- pr. trinn/søknad

 

Tiltak utan krav til ansvarleg føretak

Tiltak som kan utførast av tiltakshavar utan krav til ansvarleg føretak. Gebyr pr. tiltak pr. eigedom (50 % av grunngebyr)

5220,00

Faktor 3. Eks: Tilbygg opp til 50 m2 frittståande garasjar og andre frittliggjande mindre bygningar opp til 70 m2

 

Mangelfull dokumentasjon

Blir fakturert etter medgått tid med timepris pr. time. (25% av grunngebyr), min. 0,5 time

1 740,00

Faktor 1

 

Reviderte teikningar

(25% av grunngebyr), min. 0,5 time

1740,00

Faktor 1

 

Tilbygg og påbygg til bustad

0-30 m2

3480,00

Faktor 2

30-100 m2

5220,00

Faktor 4

Over 100 m2

10440,00

Faktor 6

 

Andre søknadspliktige tiltak

Bruksendring, Bruksendring av loft, kjeller garasje eller rom innafor ei bueining 0-50 m2

5220,00

Faktor 3

Bruksendring, Bruksendring av loft, kjeller garasje eller rom innanfor ei bueining over 50 m2

10440,00

Faktor 6

Bruksendring, Bruksendring som medføre ombygging

10440,00

Faktor 6

Bruksendring, Handsaming av søknader som ikkje medføre ombygging

3480,00

Faktor 2

Bygningstekniske installasjonar, herunder rehabilitering av skorstein

3480,00

Faktor 2

Driftsbygningar i landbruket, pbl § 20-3 og 20-4, 0-1000 m2

5220,00

Faktor 3

Driftsbygningar i landbruket, pbl § 20-3 og 20-4, over 1000 m2

10440,00

Faktor 6

Forstøtningsmur/innhegning/levegg, over 10 mete

10440,00

Faktor 6

Forstøtningsmur/innhegning/levegg, under 10 meter

5220,00

Faktor 3

Fritidsbygg

10440,00

Faktor 6

Naust 0-50 m2

5220,00

Faktor 3

Naust over 50 m2

10440,00

Faktor 6

Riving, 0-100 m2

3480,00

Faktor 2

Riving, 101-1000 m2

5220,00

Faktor 3

Riving, Over 1000 m2

10440,00

Faktor 6

Skilt og reklame, pr. tavle

3480,00

Faktor 2

Utsleppsløyve, ureiningsforskrifta kapittel 12, Søknad om utsleppsløyve og etablering av avløpsanlegg.

10440,00

Faktor 6

Utsleppsløyve, ureiningsforskrifta kapittel 12, Søknadspliktig reparasjon av avløpsanlegg eller vesentleg auke av eksisterande utslepp der utsleppsløyve tidlegare er gitt.

5220,00

Faktor 3

Vesentleg terrenginngrep over 500 m2

10440,00

Faktor 6

Vesentleg terrenginngrep under 500 m2

5220,00

Faktor 3

 

Gebyr for godkjenning av føretak for ansvarsrett/sjølvbyggar, pbl § 23-8

Godkjenning av føretak som ikkje kan nytte erklæring om ansvarsrett, jf. byggesaksforskrifta § 11-4.

3480,00

Faktor 2

Sjølvbyggar

1740,00

Faktor 1

 

Mellombels bruksløyve/ferdigattest, pbl § 21-10

Mellombels bruksløyve

3480,00

Faktor 2

Utferding av ferdigattest/mellombels bruksløyve som medføre meirarbeid, blir fakturert etter medgått tid med timepris pr. time (min 0,5 time)

1740,00

Faktor 1

 

Avslutta sak før realitetsvedtak er fatta

Avviste saker der dokumentregistrering er utført

   

Avviste saker med utført sakshandsaming, rettleiing er gitt og brev med førespurnad om tilleggsopplysningar ikkje har ført fram

3480,00

Faktor 2

Det blir fakturert gebyr for saker som blir avslutta utan realitetsvedtak, enten ved retur av søknad eller ved at saka blir avvist.

3480,00

Faktor 2

Retur av saker som er vurdert til å vere unnateke søknadsplikt, jf. pbl § 20-5 (min. 0,5 time)

   

Sak som blir avslutta før påbegynt sakshandsaming (eks. manglande innsending av opplysningar tross brev om dette)

1740,00

Faktor 1

Saker som blir sendt inn, men som etter kommunens si vurdering ikkje er søknadspliktige, jf. pbl § 20-5, blir returnert med brev om at saka ikkje krev søknad. Avgjerda bygger på enkel sakshandsaming s

   

 

Dispensasjon, pbl kapittel 19

Dispensasjon frå 100-metersbeltet, der tiltaket er i tråd med godkjent plan.

6960,00

Faktor 4

Dispensasjon som kan handsamast administrativt

5220,00

Faktor 3

Fleire dispenasjonar omfatta av same søknad - administrativ handsaming

6960,00

Faktor 3

Sak som krev dispensasjon etter plan- og bygningsloven kap. 19

13920,00

Faktor 8

 

Deling av eigedom

Deling i samsvar med plan- og bygningslova og arealplan

3480,00

Faktor 2

Deling i uregulert strøk, eller deling som krev dispensasjon frå arealplan eller plan- og bygningslova.

5220,00

Faktor 3

 

Søknadspliktige mellombelse bygningar

Søknadspliktige mellombelse bygningar

100% av basisgebyr

 

For separate søknader

Søknader som krev godkjenning i medhald av lova, og som ikkje gjev BRA, herunder riving/fjerning av tiltak

3 480,00

Faktor 2

 

Ved fornying eller endring av byggeløyve eller samtykke

-endring av tidlegare gjeve byggjeløyve

Faktor 1
1740,00

-med ingen eller lite vesentlege endringar

25% av opphavleg

-vesentlege endringar i teikningar og/eller ansvarsrollar

100% (ny søknad)

 

Førehandskonferanse

Utover 1, pr gong

3480,00

Faktor 2

 

Utferding av attestar

Skal betalast etter medgått tid (ferdigattestar unnatekne)

1740,00

Faktor 1

 

Synfaring

Synfaring som blir rekvirert av tiltakshavar eller føretak med ansvarsrett, pris pr. time

1740,00

Faktor 1. Minstesats kr. 3480,00

 

Utgifter til nødvendig sakkunnig hjelp eller undersøkingar i bygge- eller delingssak

Kulturminnegranskingar og geologiske vurderingar etc., skal belastast tiltakshavar.

 

Søknad om små endringar av reguleringsplan og /eller tilhøyrande planbestemmelsar

Små endringar er i denne samanheng saker som blir avgjort med administrativt vedtak i medhald av § 12-14 2.avsnitt siste ledd.

6960,00

 

Privat forslag til regulerinsplan – pbl §12-11

Areal som blir regulert til offentlege føremål skal det ikkje betalast arealgebyr for/blir trekt frå.

   

Behandling av planprogram etter PBL § 12-9. Ved godkjent planprogram skal 50% av gebyr trekkast frå plangebyr.

8700,00

Faktor 10

For forslag som kjem til realitetshandsaming, handsamingsgebyr

31320,00

Faktor 16

For reguleringsplan med 1 tomt til bolig/ fritidsbolig

17400,00

Faktor 8

Tillegg pr tomt/ daa byggeareal kr 800,- frå tomt/ daa 3-15. Tillegg tomt/ daa byggeareal frå tomt/ daa 15-30 kr 500,- 

800 / 500

Maxpris 52000,-

 

Forslag /søknad om reguleringsendring – pbl §12-14

Handsaming av søknader om endring av reguleringsplan, jf § 12-14 2. ledd

12 180,00

Handsaming av søknadar som krev full revisjon av planen skal behandlast etter pkt om Privat forslag til reguleringsplan. Avslag på søknad blir fakturert etter reglane i kap.1 § 6.

 

Oppføring av bygg m/fleire bueiningar

2 bueiningar

17400,00
3-10 bueiningar 20880,00
11-20 bueiningar 34800,00
21-30 bueiningar 43500,00

 

Kommunal bistand til digitalisering av planar

Kommunal bistand til digitalisering av planar

1740,00 pr. time