§ 37.Barn med nedsatt funksjonsevne

Kommunen skal sikre at barn med nedsatt funksjonsevne får et egnet individuelt tilrettelagt barnehagetilbud. Plikten til tilrettelegging omfatter ikke tiltak som innebærer en uforholdsmessig byrde for kommunen. Ved vurderingen av om tilretteleggingen innebærer en uforholdsmessig byrde, skal det særlig legges vekt på tilretteleggingens effekt for å nedbygge funksjonshemmende barrierer, de nødvendige kostnadene ved tilretteleggingen og virksomhetens ressurser.
Kommunen fatter vedtak om tilrettelegging av barnehagetilbudet til barn med nedsatt funksjonsevne.


Kven har rett til individuelt tilrettelagt barnehagetilbod
Retten gjeld barn med nedsett funksjonsevne og er ikkje avgrensa til bestemte diagnosar. Nedsett funksjonsevne kan vera fysiske, psykiske eller kognitive vanskar av varig karakter. Det betyr at kortvarig nedsett funksjonsevne ikkje vert omfatta av barnehagelova sin paragraf 37.

Framgangsmåte
Føresette i lag med barnehagen melder behovet om tilrettelegging på eige skjema. Det er krav om dokumentasjon som seier noko om barnet si nedsette funksjonsevne. Dokumentet kan vera frå fastlege, helsestasjon, fysioterapeut m.fl.
Kommunen ved barnehagemyndigheit vil etter samla vurdering gjera eit vedtak om individuelt tilrettelagt barnehagetilbod i samsvar med barnehagelova § 37 og forvaltningslova sine reglar for vedtak.

Føresette kan klaga på vedtaket etter reglane i forvaltningslova.

Rett til tilrettelagt barnehagetilbud (udir.no)

Melding om behov for tilrettelegging, skjema