I dag er det tilbod om Inn på tunet for to ulike tenesteområde i kommunen: Skule og psykisk helse. 

Når det gjeld skule, er tilbodet særleg retta mot elevar med individuell opplæringsplan og som treng ein supplerande læringsarena til skule og klasserom. Tilbodet er ei samhandling mellom PP-tenesta, skule, heim og elev.