• Psykososial kriseberedskap (kriseteam) er eit supplement til det det ordinære kommunale tenesteapparatet når det er akutt behov for bearbeiding av normale psykologiske reaksjonar rett i etterkant av opplevde kriser/traumatiserande hendingar. Vidare psykososial oppfølging blir gjeve av det ordinære tenesteapparatet i kommunen.
     
  • ​Psykososial kriseberedskap kan aktiviserast ved alvorlege, dramatiske og potensielt traumatiserande hendingar for dei involverte. Det kan vere ulykker, naturkatastrofar, og/eller uventa hendingar med tap av liv.
     
  • Når ein hending inntreff kan psykososialt kriseteam varslast av kriseleiinga i Luster kommune, naudetatar, legevakt og sjukehus.
     
  • Kriseteamet består av helsepersonell, prest, diakon og politi. Teamet har ikkje vaktberedskap, men blir kontakta ved bruk av utarbeidd varslingsliste.