Innvandrarar mellom 55 år og 67 år har rett, men ikkje plikt til å ta del i opplæringa.

Opplæringa er gratis for dei med rett og plikt til opplæring i inntil 3 år. Arbeidsinnvandrarar må betala for undervisninga.


Norskopplæringa tilbyr opplæring i norsk og samfunnskunnskap til alle som til ei kvar tid har rett til slik opplæring. Tilbodet omfattar nybusette flyktningar, asylsøkjarar og innvandrarar som treng norskopplæring.