Smittevernplanen er et verktøy for Luster kommune for å ivareta sine oppgåver før, under og etter eit utbrot av alvorlege smittsame sjukdomar. Planen er laga i web-format og linkar der det er mogeleg til kontinuerleg oppdaterte helseressursar slik at ein sikrar at informasjonen er ajour. Den viktigaste kjelda til oppdatert informasjon i denne samanhangen er Smittevernvegleiaren til Folkehelseinstituttet. Luster kommune vil i sitt smittevernarbeid halde seg til den nasjonale Smittevernvegleiaren, justert for lokale tilhøve.

 

Smittevernplan    Pandemiplan