Gjeldande kommuneplan

 

Samfunnsdelen vart revidert i 2021. Du finn gjeldande samfunnsdel på følgjande lenke:

 

Den gjeldande arealdelen vart utarbeida i 2019. Planen består av 3 delar: Eit plankart som syner arealbruk og omsynssone, ein planomtale med ulike føresegner knytt til arealbruken, og eit dokument med risiko- og sårbarheitsanalyse og forenkla konsekvensutgreiing av nye byggeområde. Dei ulike delane finn du i lenkane under:  

Rettleiing for arealdelen (lenker)

 

Ny arealdel under utarbeiding

Luster kommune har starta revisjon av den gjeldande arealdelen. Oppstartsvarsel med planarbeid vart sendt ut i desember 2022, saman med forslag til planprogram. Det er opna for å kome med innspel til planen fram til 24. mars 2023. Informasjon om planarbeidet, tidspunkt for møter og skjemaløysning for å kome med innspel vert lagt ut på følgjande side:

Ny arealdel

 

 

Andre lenker

Kunngjering vedtak av arealdelen

Link til ulike kartløysingar

Kommunal planstrategi 2020 - 2023