• Generelle løyve vil gjelda ut kommunestyreperioden (inntil 4 år).
  • Ved kvart løyve skal det peikast ut styrar og reservestyrar som får hovudansvaret med omsetninga
  • Styrar/reservestyrar skal godkjennast av kommunen og vere kvalifiserte til å drive med sal av alkohol. (Bestå etablerarprøve)
  • Vedlegg som skal fylgja søknaden: Firmaattest, skatteattest, skisse over salsareal og dokumentasjon på kvalifikasjon/kunnskap.
  • Søknader blir handsama individuelt.
  • Formannskapet gir generelt løyve. Administrasjonen kan avgjere mindre saker (endringar ol.)
  • Statsforvaltaren er klageinstans.

Søknadsskjema - salsløyve alkohol