Plannamn
Plan-ID
Oppstart
Innspelfrist
Høyring
Merknadsfrist
Kunngjering
Klagefrist

Kommunal plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2020 - 2032

01.05.23    
Naturmangfald kommunedelplan 30.05.21 24.03.23  
Reguleringsplan Fv 55 Høyheimsvik-Nes 08.02.23    
Storhaug revisjon av gjeldande plan 18.09.22    
Turtagrø Panorama privat reguleringsplan   03.06.22  
Retningslinjer for tilskot til utvalt kulturlandskap (UKL) – Ormelid 2022-2025 11.04.22    
Sandvikhaugen reguleringsplan 01.04.22 09.01.23  
Lundshaugen II reguleringsplan 01.04.22    
Reguleringsplan Gaupnegrandane 26.03.22    
Reguleringsplan Marifjøra – Marheim Plan-ID 2021003  14.03.22    
Reguleringsendring for Botn, Hafslo 16.02.22    
Oppheving av Reguleringsplan for Flatane bustadfelt
PlanID 2011007
  28.08.21 28.11.21
Detaljreguleringsplan Fonndøla - Hausamoen
Plan-ID 2020011
11.01.21    

Reguleringsplan for parkeringsplass ved Tungestølen

Plan-ID 2020008

05.10.20    
Reguleringsplan Bruflat bustadfelt med Øyagata
Plan-ID 2020007
13.07.20    
Privat detaljreguleringsplan for Jordbærhagen
Plan-ID: 2020009
09.08.20    
Områderegulering Hafslo 
Plan-ID 2020004
18.12.20    
Privat reguleringsplan
Verdsarvssenter Ornes
Plan-ID 2020001
  17.03.21 22.01.22
Privat reguleringsplan Lustraporten
Plan-ID 2018001
02.10.19    
Billagstomten, Hafslo
Plan-ID 2016003
30.04.16    

Alle innspel, merknader og klager skal sendast skriftleg via høyringsskjema eller e-post til postmottak@luster.kommune.no
Merk med plannamn, plan-ID og kva tilknyting du har til det regulerte området (grunneigar, nabo osv.)

Regplanprosess-web.jpg