Plannamn
Plan-ID
Oppstart
Innspelfrist
Høyring
Merknadsfrist
Kunngjering
Klagefrist
Kommuneplanen – samfunnsdelen 2021-2033 04.02.21    
Detaljreguleringsplan Fonndøla - Hausamoen 11.01.21    
Reguleringsplan for parkeringsplass ved Tungestølen

Plan-ID 2020008

05.10.20    
Detaljreguleringsplan Bruflat - Grandmo
Plan-ID 2020006
03.07.20    
Reguleringsplan Bruflat bustadfelt med Øyagata
Plan-ID 2020007
13.07.20    
Planstrategi 2020-2023 13.06.20    
Kommunedelplan for kulturminne   01.08.20  
Privat detaljreguleringsplan for Jordbærhagen
Plan-ID: 2020009
09.08.20    

Privat reguleringsplan
Massedeponi Lie 

Plan-ID 2020005

25.04.20    

Områderegulering Hafslo 
Plan-ID 2020004

18.12.20    

Privat reguleringsplan
Verdsarvssenter Ornes
Plan-ID 2020001

     

Privat reguleringsplan Masseuttak Eide

Plan-ID 2020002

23.03.20    
Privat reguleringsplan Lustraporten
Plan-ID 2018001
02.10.19    
Solvorn kyrkje
Plan-ID 2016001
23.02.19 05.08.20  
Galden Nord omregulering
Plan-ID 2017004
  17.08.20 05.12.20
Billagstomten, Hafslo
Plan-ID 2016003
30.04.16    
Gjerde
Plan-ID 2013001
01.04.13    

Alle innspel, merknader og klager skal sendast skriftleg via høyringsskjema eller e-post til postmottak@luster.kommune.no
Merk med plannamn, plan-ID og kva tilknyting du har til det regulerte området (grunneigar, nabo osv.)

Regplanprosess-web.jpg