Støttekontakten/treningskontakten si viktigaste oppgåve er å hjelpe den enkelte til ei meiningsfull fritid, og kan innebere sosialt samver, aktivisering, fysisk aktivitet og følgje til ulike fritidsaktivitetar.

Tenesta er gratis.

Søknad skal sendast på skjema Helse- og omsorgstenester som du finn i boksen nedanfor.

Heimebesøk eller anna kartlegging vert avtala etter motteken søknad.

Leiar for pleie og omsorg har vedtaksmynde.

Har du spørsmål om tenesta, ta kontakt med konsulent for menneske med nedsatt funksjonsevne, tlf. 57 68 57 15.