Formålet med reguleringa er å stadfeste tomteinndeling, arealbruk og utnytting. Aktuelle arealbruksformål er bustader og anlegg – fritidsbustad, samt friområde. Detaljplanen skal formalisere dagens arealbruk og gi nødvendig heimelsgrunnlag for framtidige tiltak innan planområdet. Området omfattast av kommuneplan for Luster, og er avsett til areal for fritidsbusetnad.

Det vart heldt oppstartmøte med Luster kommune 29.03.23, og kommunen tilrår oppstart av planarbeidet.


Plandokument

Oppstartvarsel

Plankart

Referat oppstartmøte

 

Har du innspel?

Eventuelle kommentarar, merknader, opplysningar m.v. som kan ha betydning eller interesse for planarbeidet kan sendes skriftleg til: SPISS Arkitektur AS Postboks 151, 4662 Kristiansand S e-post: seb@spissark.no innan 20. juni 2023. Det er ikkje nødvendig å sende kopi til kommunen. Innspel til planarbeidet vil følge saken som vedlegg når den sendes over til kommunen. Kommunen vurderer og kommenterer innspela når planen leggjast ut til offentleg ettersyn/ høyring. Det blir normalt ikkje gitt skriftleg svar på innspela utover dette. Spørsmål om planarbeidet kan rettes til sivilarkitekt Svein Erik Bjorvand, seb@spissark.no eller på telefon 99729080.