Føremålet med planen er å leggja til rette for nye bustadblokker/leilegheitsbygg på Hafslo.

 

Plandokument/innspel

Her kan du lesa plandokumenta og gje innspel i saka

Ev. innspel kan også sendast på e-post postmottak@luster.kommune.no eller pr. post til Luster kommune, pb 77, 6866 Gaupne. Merk innspelet med plan-ID 2018001.

 

Har du spørsmål?

Spørsmål om planarbeidet kan rettast til Luster kommune v/planleggjar Inger Handegård tlf. 90 54 93 27, e-post: inger.handegard@luster.kommune.no

 

Tidlegare handsaming: Varsel om oppstart med detaljreguleringsplan innspelfrist 02.10.19

I samsvar med reglane i Plan- og bygningslova § 12-8 er det varsla oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for "Lustraporten". Noko av planområdet overlappar reguleringsplan for Galden Nord, der Luster kommune nyleg har vedteke ny reguleringsplan.

Planforslaget omfattar ca. 575 m2 næringsareal for utviding av Lustraporten sitt areal.

Varsel om oppstart av planarbeid

Oppstartdokument

Planskisse

 

Evt. merknader eller spørsmål til varsel om oppstart skal sendast skriftleg til post@utmarksplan.no innan 2. oktober 2019.