Hovudformål med planen er å få tre nye bustadblokker/leilegheitsbygg med minimum 45 bueiningar på Hafslo i den bratte skråninga mot Hafslovatnet mellom dei etablerte og ferdig utbygde bustadfelta Galden og Hestnes. Det kom inn fleire merknader og motsegner til det utlagde planframlegget og desse er så vidt mogleg innarbeida i det nye planforslaget.

Plandokument i saka:

Plankart

Planføresegner

Planomtale

ROS-analyse

Skredfarevurdering

Oppsummering av innspel

Saksprotokoll – sak PFU – 62/23

 

Har du merknader?

Her kan du lesa alle dokumenta i saka og senda innspel

Eventuelle merknader kan også sendast på epost til postmottak@luster.kommune.no  eller pr. post til postboks 77, 6866 Gaupne.


Har du spørsmål?

Spørsmål knytt til planframlegget kan rettast til Luster kommune v/planleggjar Nikolai Weum-Andersen, tlf. 41 66 86 39, e-post: nikolai.weum-andersen@luster.kommune.no.

 

 

Tidlegare handsaming:

1. gong offentleg ettersyn. Frist for innspel 31.05.23.

Plan- og forvaltningsutvalet i Luster kommune vedtok i møte 14.03.2023 (sak PFU – 28/23) å legge forslag til reguleringsplan for Lustraporten på Hafslo, plan-id 2018001, ut til offentleg ettersyn i samsvar med plan- og bygningslova § 12-14.

Føremålet med planen er å leggja til rette for nye bustadblokker/leilegheitsbygg på Hafslo.

Plandokument/innspel

Her kan du lesa plandokumenta og gje innspel i saka

Ev. innspel kan også sendast på e-post postmottak@luster.kommune.no eller pr. post til Luster kommune, pb 77, 6866 Gaupne. Merk innspelet med plan-ID 2018001.

 

Har du spørsmål?

Spørsmål om planarbeidet kan rettast til Luster kommune v/planleggjar Inger Handegård tlf. 90 54 93 27, e-post: inger.handegard@luster.kommune.no

 

Varsel om oppstart med detaljreguleringsplan innspelfrist 02.10.19

I samsvar med reglane i Plan- og bygningslova § 12-8 er det varsla oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for "Lustraporten". Noko av planområdet overlappar reguleringsplan for Galden Nord, der Luster kommune nyleg har vedteke ny reguleringsplan.

Planforslaget omfattar ca. 575 m2 næringsareal for utviding av Lustraporten sitt areal.

Varsel om oppstart av planarbeid

Oppstartdokument

Planskisse

 

Evt. merknader eller spørsmål til varsel om oppstart skal sendast skriftleg til post@utmarksplan.no innan 2. oktober 2019.