Hovudføremåla med planen er:

  • Å regulere 7 tidlegare frådelte tomter på nedsida av fv. 55, desse er i dag avsett til LNF-føremål
  • Å regulere om driftseininga på Nes gard til turistføremål, noko som er i tråd med bruken i dag
 

Plandokument:

Planframlegg

Planomtale 

Reguleringsføresegner 

Plankart

ROS-analyse

VA-plan

 

Politisk handsaming 

 

Har du spørsmål?

Spørsmål knytt til planframlegget kan rettast til planleggjar Karina Thorkelsen Kleven, tlf 476 51 424 , e-post: karina.thorkelsen.kleven@luster.kommune.no
 

Har du merknad?

Her kan du senda innspel, og lesa andre dokument og innspel i saka

Merknader til planen kan også sendast pr. post til Luster kommune, postboks 77, 6866 Gaupne eller på e-post: postmottak@luster.kommune.no