Hovudføremålet med planen er å anleggja nytt fortau langsmed Øyagata og Gardavegen for å auke trafikksikkerheita primært for mjuke trafikantar. I tillegg vil føresegner bli oppdatert til å reflektere dagens situasjon.

Plandokument i saka er:
Plankart Øyagata
Planføresegner
PlanomtaleROS-analyse

Oppsummering av innspel motteken etter varsel om oppstart er inkludert i planomtala.

Handsaming
Saksprotokol – sak PFU – 41/23

Har du spørsmål?
Spørsmål knytt til planframlegget kan rettast til Luster kommune v/ planleggjar Nikolai Weum-Andersen, tlf.: 41 66 86 39,e-post: nikolai.weum-andersen@luster.kommune.no.