Føremålet med planen er ikkje i samsvar med gjeldande arealdel til kommuneplanen, og kommunen har difor utarbeidd planprogram for planarbeidet. Planpreogrammet vart handsama i plan- og forvaltningsutvalet i kommunen 12. november 2020, og vart vedteke sendt til høyring saman med varsel om oppstart.

Planprogram

Det vert vist til planprogrammet vedlegg 1 for ytterlegare informasjon om bakgrunn for planarbeidet, storleik på planområdet med meir.

Vedlagt er også saksutgreiinga frå sak 65/2020. Overskrifta i saksframlegget vart Reiarmoen – Hausamoen ved ein feil. Rett tittel er altså Fonndøla – Hausamoen.

Merknadar og innspel til oppstartsvarsel og planprogram kan sendast på epost til post@luster.kommune.no ev pr. post til Luster kommune, postboks 77, 6866 Gaupne innan måndag 11. januar 2021.