Vedtak er gjort med heimel i plan- og bygninglova § 12-12. 

Saksframlegg og vedtak om eigengodkjenning

Sjå dokumenta i saka  

Eventuelle klager på vedtaket må sendast skriftleg til Luster kommune, pb 77, 6866 Gaupne eller på epost til postmottak@luster.kommune.no innan 3 veker frå kunngjering.   

 

 

Tidlegare handsaming:

Offentleg ettersyn høyringsfrist 01.09.23.

Plan- og forvaltningsutvalet i Luster kommune har vedteke å leggja følgjande privat detaljreguleringsplan Storeåkeren planid 2020009, bustadføremål i Gaupne ut til offentleg ettersyn i medhald av plan- og bygningsloven § 12-10 og 12-11. Vedtak om utlegging vart gjort i møte 13.04.23 (sak PL-26/23).

Vedlagt er alle saksdokument:

Frist for å koma med merknad til planen er sett til 1. september 2023 for Storeåkeren.
Eventuelle merknadar må sendast skriftleg til Luster kommune på postmottak@luster.kommune.no eller til postboks 77, 6866 Gaupne.