Avregistrerte bilar er rekna som avfall i medhald av lov om vern mot forureining og om avfall (forurensningsloven) § 27, og skal leverast til godkjent mottak etter avregistrering. Kommunen som ureiningsmynde kan i medhald av forurensningsloven §§ 37 og 74 utføre oppryddinga på eigar si rekning.