Luster formannskap sitt vedtak i møte 7. februar 2024 i sak 17/24:

  1. Luster kommune reviderer lokale forskrifter for servering, sals og skjenkeløyve og retningslinjer for løyve til sal og skjenking av alkohol i Luster kommune etter at dei har vore lagt ut til høyring.
  2. Kommunestyret handsamer forskrifter, retningslinjer og sak om fornying av sals- og skjenkeløyve for perioden 2024 – 2028 i kommunestyret, våren 2024.

 

Invitasjon til å komme med synspunkt på:

  • Forskrift om sals- og skjenketider for alkohol, Luster kommune, Sogn og Fjordane av 27. juli 2012
  • Forskrift om åpningstider for serveringsstadar, Luster kommune, Sogn og Fjordane av 17. juli 1992
  • Retningslinjer for løyve til sal og skjenking av alkohol i Luster» - innteke i Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2020 - 2024 for Luster kommune

Etter alkohollova § 1-6 kan kommunen innvilge sals- og skjenkeløyve i eigen kommune med ei lengde på inntil fire år.  Kommunestyret skal ha høve til å setje sitt preg på løyvepolitikken og difor varer løyva maksimalt til 30. september året etter kommunevalet.

Kommunestyret har då høve til å påvirke korleis alkohol- og løyvepolitikken skal vera dei neste fire åra, gjennom endringar i lokal forskrift og retningslinjer.

Har du innspel?

Her kan du senda innspel, og lesa andre dokument og innspel i saka

Innspel kan også sendast pr. post til Luster kommune, postboks 77, 6866 Gaupne eller på e-post: postmottak@luster.kommune.no 

Frist 27. mars 2024.