Me ser no eit auka behov for å leige fleire private bustader rundt om i kommunen. Har du ein bustad Luster kommune kan nytte til dette føremålet? Då kan du melde det inn ved å sende e-post til postmottak@luster.kommune.no med kontaktinformasjon og litt informasjon om bustaden, adresse og storleik. 

Du kan òg ringe sentralbordet, telefon 57 68 55 00.