1. Oppretting av matrikkeleining

Gebyrliste

 

 

Gebyr

Sats 2024

Merknad

1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn, 0 - 1000 m2

15 660,00

Faktor 7 (merk: endra frå 0-500 m2 og opp til 0-1000 m2)

1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn, 1000 - 2000 m2

22 620,00

Faktor 14 (merk: endra frå 500-2000 m2 og til 1000-2000 m2)

1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn, 2000 - 20000 m2 (aukar med 1 x faktor pr påbegynt daa)

1 740,00

Faktor 1

1.1 Oppretting av grunneigedom og festegrunn over 20000 m2 (blir fakturert etter medgått tid, minstepris 31 x faktor)

53 940,00

Faktor 31 (blir fakturert etter medgått tid, minstepris 31 x faktor)

1.2 Oppretting av punktfeste - kontorforretning

6 960,00

Faktor 4

1.2 Oppretting av punktfeste - med merking i marka

12 180,00

Faktor 7

1.3 Oppretting av anleggseiendom, 0 - 750 m2 (BYA/fotavtrykk)

31 320,00

Faktor 18

1.3 Oppretting av anleggseiendom, over 750 m2 pr. tillegg pr 200 m2

1 740,00

Faktor 1

1.3 Oppretting av anleggseiendom, Ved oppmåling av anleggseiendom: Totalt areal av alle oppmålte plan i m2 jmf punkt 1.1

  Tilleggsgebyr på 40 %

1.4 Oppretting av landbrukseiendommer og grunn til allmennyttige formål, > 0 m2

 

Fakturerast etter medgått tid. Minstepris er Faktor x 7

1.5 Oppretting av offentlig veg og jernbanegrunn

 

Sjå 1.1

1.6 Oppretting av matrikkelenhet der grensa tidligere er tilfredsstillende kartlagt ved oppmålingsforretning etter matrikkellova

 

Sjå 1.1. Reduksjon på 25% i gebyret.

1.7 Ved samtidig oppretting av minst 6 tilgrensende tomter som er rekvirert av same rekvirent

 

Sjå 1.1. Reduksjon på 25% i gebyret.

1.8 Oppretting av grunneiendom med utsatt oppmålingsforretning

6 960,00

Faktor 4

     
     

3. Arealoverføring (utløyser dokumentavgift)

Gebyrliste

 

 

Gebyr

Sats 2024

Merknad

3.1 Arealoverføring over grunneigedom og festegrunn, 0 - 1000 m2

15 660,00

Faktor 7

3.1 Arealoverføring over grunneigedom og festegrunn, 1000 - 2000 m2 - aukar med 1xfaktor pr påbegynt daa

22 620,00

Faktor 1

3.1 Arealoverføring over grunneigedom og festegrunn, 2000 - 20000 m2 

1740,00

 

Faktor 14

3.1 Arealoverføring over grunneigedom og festegrunn, 3.1 Arealoverføring over grunneigedom og festegrunn

53 940,00

Faktor 31

3.2 Arealoverføring av anleggseiendom, 0 - 250 m3

19 140,00

Faktor 11

3.2 Arealoverføring av anleggseiendom, 250 - 500 m3

1 740,00

 

Faktor 1

3.2 Arealoverføring av anleggseiendom, over 500 m3 aukar med 1xfaktor pr. påbegynt daa

1 740,00

Faktor 1

3.2 Arealoverføring av anleggseiendom, Ved oppmåling av anleggseiendom: Totalt areal av alle oppmålte plan i m2

1740,00

Tilleggsgebyr 40%

3.3 Arealoverføring av offentlig veg og jernbanegrunn (Areal omfang sjå pt 3.1), 1 - 5 Parsellar

  Sjå punkt 3.1 - 30% reduksjon i gebyr

3.3 Arealoverføring av offentlig veg og jernbanegrunn (Areal omfang sjå pt 3.1), over 5 Parsellar

 

Sjå punkt 3.1 - 30% reduksjon i gebyr

3.4 Arealoverføring av landbrukseiendommer og grunn til allmennyttige formål, > 0 m2

12 180,00

Faktureres etter medgått tid. Minstepris 7 x faktor

3.5 Arealoverføring mellom fleire enn to eiendommer i same sak. (Gjeld ikkje pt 3.3), Summen av delareala /delvoluma

 

Sjå punkt 3.1 og 3.2

3.6 Arealoverføring av matrikkelenheter der grensa tidligere er tilfredsstillende kartlagt ved oppmålingsforretning etter matrikkellova, Sjå 3.1 og 3.2

  25% reduksjon i gebyret
     
     

2. Grensejustering

Gebyrliste

 

 

Gebyr

Sats 2024

Merknad

2.1 Grensejustering av grunneigedom og festegrunn, 0 - 250 m2

10 440,00

Faktor 6

2.1 Grensejustering av grunneigedom og festegrunn, 250 - 500 m2

15 660,00

Faktor 9

2.1 Grensejustering av grunneigedom og festegrunn, 500 m2 gjeld pt. 2.4

20 880,00

Faktor 12

2.2 Grensejustering av anleggseiendom, 0 - 250 m3

13 920,00

Faktor 8

2.2 Grensejustering av anleggseiendom, 250 - 1000 m3

19 140,00

Faktor 11

2.2 Grensejustering av anleggseiendom, over 1000 m3 gjeld pt. 2.4

24 360,00

Faktor 14

2.2 Grensejustering av anleggseiendom, Ved oppmåling av anleggseiendom: Totalt areal av alle oppmålte plan i m2

  Tilleggsgebyr på 40%

2.3 Grensejustering til offentlig veg og jernbanegrunn, inntil 1000 m3

 

Sjå 2.2

2.3 Grensejustering til offentlig veg og jernbanegrunn, inntil 500 m2

  Sjå 2.1

2.3 Grensejustering til offentlig veg og jernbanegrunn, over 1000 m3 - aukar med 1x faktor pr påbegynt 500m3

1 740,00

Faktor 1

2.3 Grensejustering til offentlig veg og jernbanegrunn, over 500 m2 -aukar med 1x faktor pr.påbegynt daa

1 740,00

Faktor 1

2.4 Grensejustering mellom fleire enn to eiendommer i same sak. (Gjeld ikkje pt 2.3), Summen av delarealene /delvolumene

 

Sjå 2.1 og 2.2

2.5 Grensejustering av matrikkelenheter der grensa tidligere er tilfredsstillende kartlagt ved oppmålingsforretning etter matrikkellova

 

Sjå 2.1 og 2.2 - 25% reduksjon i gebyret

     
     

4. Matrikkulering

Gebyrliste

 

 

Gebyr

Sats 2024

Merknad

4.1 Matrikulering av eksisterande umatrikulert grunn, Kontorforretning (ml § 34 tredje ledd)

6 960,00

Faktureres etter medgått tid. Minstepris 4 x faktor

4.1 Matrikulering av eksisterande umatrikulert grunn, Ml § 6b

 

Sjå punkt 1.1

4.2 Registrering av uregistrert jordsameige, Kontorforretning (ml § 34 tredje ledd)

6 960,00

Faktureres etter medgått tid. Minstepris 4 x faktor

4.2 Registrering av uregistrert jordsameige, Ml § 6c

 

Sjå punkt 1.1

4.3 Matrikulering av saker med ekstern landmålar

5 220,00

Faktureres etter medgått tid. Minstepris 3 x faktor

     
     

5. Oppmåling

Gebyrliste

 

 

Gebyr

Sats 2024

Merknad

5.1 Klarlegging eksisterande grenser (ikkje koordinatbestemt), Inntil 2 punkter eller 100m grenselengde

10 440,00

Faktor 6 (Skal ikkje overskride gebyr etter pkt. 1.1 for same sak)

5.1 Klarlegging eksisterande grenser (ikkje koordinatbestemt), Klarlegging av rettar

 

Fakturerast etter medgått tid.

5.1 Klarlegging eksisterande grenser (ikkje koordinatbestemt), Øvrige punkt pr.stk eller påbegynt 100m grenselengde

870

Faktor 0,5

5.2 Gebyr for kartlegging av landbrukseiendommer og grunn til allmennyttige formål, > 0 m2

10 440,00

Faktor 6

5.3 Nymerking eksisterande grensepunkt (koordinatbestemte), Sjå 5.1

  25% reduksjon i gebyret

5.4 Privat grenseavtale, Alternativt - faktureres etter medgått tid, minstepris 3xfaktor

5 220,00

Faktor 3

5.4 Privat grenseavtale, Sjå 5.1

  25% reduksjon i gebyret
     
     

6. Seksjonering

Gebyrliste

 

 

Gebyr

Sats 2024

Merknad

6.1 Saksbehandlingsgebyr, Eksklusiv synfaring inntil 4 seksjoner, tinglysingsgebyr kjem i tilegg

12 180,00

Faktor 7

6.1 Saksbehandlingsgebyr, Inklusiv synfaring inntil 4 seksjoner, tinglysingsgebyr kjem i tilegg

15 660,00

Faktor 9

6.1 Saksbehandlingsgebyr, Utover 4 seksjoner (pr seksjon)

1740,00

Faktor 1

6.2 Oppmåling av uteareal til eigarseksjon, 0 - 50 m2

8 700,00

Faktor 5

6.2 Oppmåling av uteareal til eigarseksjon, 250 - 2000 m2

22 620,00

Faktor 13

6.2 Oppmåling av uteareal til eigarseksjon, 50 - 250 m2

12 180,00

Faktor 7

6.2 Oppmåling av uteareal til eigarseksjon, over 2000 m2 - økning pr.påbegynt daa

1 740,00

Faktor 1

6.3 Ved samtidig oppretting av minst 6 tilgrensende uteareal til eigarseksjon som er rekvirert av same rekvirent, sjå 6.2

 

10% reduksjon i gebyret

     
     

7. Andre gebyr

Gebyrliste

 

 

Gebyr

Sats 2024

Merknad

7.1 Minstegebyr

1 740,00

 

7.2 Timepris

1 740,00

 

7.3 Utstede matrikkelbrev - forskriftsfesta gebyr, inntil 10 sider

175

 

7.3 Utstede matrikkelbrev - forskriftsfesta gebyr, over 10 sider

350

 

     
     

8. Anna

 

Gebyrliste

 

 

Gebyr

Sats 2024

Merknad

8.1 Avbroten forretning, Ferdig avhalden forretning

  40% reduksjon i gebyret

8.1 Avbroten forretning, Ferdig innkalla forretning

 

70% reduksjon i gebyret

8.1 Avbroten forretning, Ferdig målt forretning

  20% reduksjon i gebyret

8.1 Avbroten forretning, Ferdig utrekna forretning

 

10% reduksjon i gebyret

8.2 Overskridelse av frist, > 2 mnd

  2/3 reduksjon i gebyret

8.2 Overskridelse av frist, 1 dag - 2 mnd

 

1/3 reduksjon i gebyret

8.3 Urimeleg gebyr

 

Dersom gebyret openbart er urimeleg i forhold til dei prinsipp som er lagt til grunn, og det arbeidet og dei kostnadane kommunen har hatt, kan rådmannen, av eige tiltak fastsetje eit passande gebyr. Fullmaktshavar kan under same føresetnader og med bakgrunn i grunngjeven søknad, frå den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette eit redusert gebyr

8.4 Betalingstidspunkt

 

Alle gebyr skal betalast til kommunen etter faktura når dokumentet vert sendt til tinglysing.

8.5 Forandring i grunnlaget for matrikkelføring av saka

 

Gjer rekvirenten under saka endringar i grunnlaget for matrikkelføringa av saka, vert gebyr likevel oppretthalde.

8.6 Utsett frist for gebyravkorting ved oversitjing av fristar etter Matrikkellova §18

 

For rekvisisjonar med naudsynt godkjenning, der oppmålingsforretning er påkrevd, gjeld 16-vekersfristen i lova, ikkje for saker som oppmålingsavdelinga mottek i perioden 15. november til 1. april.

8.7 Prisendringar(framtidig)

 

Satsane vert regulert i samsvar med Statens Kartverk sin prisindeks for kart- og oppmålingsarbeid