Kjøp av middag for heimebuande:

Middag

69,-

Dessert

27,-

Suppe

27,-

Gryterett/betasuppe/lapskaus

65,-

Risengrynsgraut

55,-

Havragraut/semulegraut/byggrynsgraut

25,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Tilbod til eldre/funksjonshemma som ikkje er i stand til å lage mat sjølv.
  • Tildeling av tenesta skjer etter søknad.
  • Middag vert fakturert etterskotsvis pr. månad.                                                                                                                     


Kjøp av mat for bebuarar i omsorgsbustad:

 

Pris

Middag m/dessert

90,-

Frukost

39,-

Kvelds

39,-

Mellommåltid, gjeld Gaupne og Hafslo

39,-

Råvarepris på middag tildelt som helsehjelp - inntekt under 2 G

63,-

  • Bebuarar i omsorgsbustad får tilbod om å kjøpa seg mat ved omsorgssentra som eit servicetilbod. Betaling etter abonnement som gjeld til det vert sagt opp. For tilsette og vitjande som kjøper mat kjem mva i tillegg til satsane.
  • "Dersom tenesta tryggleiksalarm og matombringing vert gitt som nødvendig helsehjelp etter Pasient- og brukerrettighetsloven §2-1a, kjem reglane om inntektsskjerming inn, dvs.: Dersom husstanden si samla inntekt er under 2 G, skal samla vederlag for tenester ikkje overstige eit tak på utgifter som er statleg forskriftsfesta."