Hovudføremålet med reguleringsplanen er å legge til rette for ei balansering av dei ulike interessa  området: fugleområde og bade- rasteplass. Det er ynskjeleg at skjeret får være fri frå menneskeleg aktivitet når det er hekketid for fuglar på skjeret. Aktuelle reguleringsføremål er:

  • Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
  • Grønstruktur
  • Landbruks- natur og friluftsføremål (LNFR)
  • Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhøyrande strandsone

Spørsmål om planarbeidet kan rettast til Luster kommune, v/ planleggjar Cristina Grillo, tlf. 905 49 327 eller e-post: cristina.grillo@luster.kommune.no

Her kan du lesa dokumenta i saka og sende innspel

Eventuelle innspel kan også pr. post til sendast til Luster kommune, postboks 77,, 6866 Gaupne, eller på e-post: postmottak@luster.kommune.no Merk innspelet med plan-ID 2022010.