• Regulering av husleigesatsane følgjer husleigelova og er avgrensa til indeks, endring i KPI, med 1 mnd varsel dvs. 2 %  frå sep-18 til sep-19.
  • Betalingssatsane for alle bustader er inkl VAR (vatn, avløp, renovasjon). For omsorgsplassane er også straum inkludert i husleiga.
  • I omsorgsplassane er ein avskoren frå høve til å ordne mat sjølve. Matabonnement er difor rabattert.
  • Alle leigetakarar kan søkja om bustønad etter gjeldande reglar.
  • I husleigesummen ved eldresentra og omsorgsplassane inngår Get-abonnement og internett.

Betalingssatsar per månad

 

Pris

Husleige husvære med 1 bebuar *)

6 240,-

Husleige husvære med 2 bebuarar *)

7 599,-

Husleige omsorgsplassar med heildøgns tenester inkl. 4 måltid **)

10 525,-

Bustader psykiatri

6 368,-

*) Av dette kr 152 for Get-abonnement og internett.
**) I summen inngår: matabonnement  kr 4245, Get-abonnement og internett  kr 152 og betaling for bosposar og toalettpapir kr 40.                                                                                       

Leigetakarane kan søkja om bustønad etter gjeldande reglar. Kontakt servicetorget, tlf. 57 68 55 00.

Vask av tøy/omsorgsplass per månad:

 

Pris

Privattøy

275,-

Tekstilar (handkle, sengetøy m.m.)

275,-