Alle barn skal få tilbod om vaksinasjon etter anbefalt program
Skulehelsetenesta er eit førebyggande og helsefremjande tiltak, og ei vidareføring av det førebyggjande helsestasjonsarbeidet.

Lege og fysioterapeut er tilknytt skulehelsetenesta. Og det er helsesjukepleiar som har det daglege ansvaret for tenesta.

Målsetjing for skulehelsetenesta:

  • Sikre at barn og unge får den helseundersøkinga og den helseopplysninga dei har rett på
  • Utføra målretta helseundersøkingar tilpassa individuelle behov og risiko
  • Samarbeide med heim, skule og andre i hjelpeapparatet for å identifisera og løysa helseproblem som har samanheng med skuleelevane sin situasjon.

Førebyggande psykososialt arbeid –arbeide med tiltak som fremmar gode mellommenneskelege, sosiale og miljømessige forhold for å forhindre psykiske plager/sjukdom – t.d. einsemd, mistrivsel.

«Open Dør» alle helsesjukepleiarane på dei ulike skulane har open dør. Det betyr at elevar og foreldre kan ta kontakt utan å bestille time.

Helsesjukepleiar har kontortid ved skulen:

Gaupne skule: Tysdag og torsdag 9.00 – 14.30 , Berit Skjerdal, tlf. 45 87 80 44

Luster Ungdomsskule: Måndag 9-15 og torsdag 12-15: Eli Ruud , tlf. 48 08 77 60

Hafslo barne- og ungdomsskule: Måndag, tysdag og torsdag 9.00-14.30, Henny Haugane, Tlf. 45 87 80 43

Luster oppvekstsenter: Får besøk 8-10 gonger pr. skuleår: Jorunn Ødegård, Tlf. 47 80 82 60

Jostedal oppvekstsenter: Får besøk 8-10 gonger pr.skuleår: Henny Haugane, Tlf. 45 87 80 43

Skjolden oppvekstsenter: Får besøk 8-10 gonger pr. skuleår: Jorunn Ødegård, Tlf.: 47 80 82 60

Indre Hafslo oppvekstsenter: Får besøk 8-10 gonger pr. skuleår: Eli Ruud , tlf. 48 08 77 60

Solvorn oppvekstsenter: Får besøk 8-10 gonger pr. skuleår: Lill Hege Stølen, tlf. 45 87 80 41

Veitastrond oppvekstsenter: Får besøk 6 gonger pr. skuleår: Lill Hege Stølen, tlf. 45 87 80 41

Plan for skulehelsetenesta