Utleige til private, næringsdrivande, offentlege etatar, organisasjonar utanfor kommunen.
 

Bygg kr
Idrettshallen Gaupne:    
- Heile hallen m/garderobar 740
- 1/3  av hallen m/garderobar 335
Symjebasseng m/garderobar. (Jostedal)  682
   
Samfunnssal i Hafslo samfunnshus 542
Samfunns-/gymsalar i andre kommunale bygg 372
Andre rom 185

Utleige til private, næringsdrivande, offentlege etatar, organisasjonar utanfor kommunen.

  • Alle prisar er kr pr.time
  • Leigeavtalar som gjeld heile dagar skal betalast med  5 gonger timepris. Eit leigeforhold som går ut over  kl. 24.00, men er under 24 timar skal betalast som ein dag.
  • Lag og organisasjonar som nyttar basseng må betale i samsvar med dei satsar som gjeld for bruk av basseng, og skal vera avtala på førehand.
  • Lag og organisasjonar i kommunen får nytte bygningane vederlagsfritt - også til inntektsbringande arrangement  - så langt bruken ikkje påfører kommunen ekstra utgifter til reinhald og tilsyn.

Betalingsvilkår:

Faste leigeavtalar forfell til betaling etterskotsvis 15. mars og 15.september - for einskildmøte vert å senda rekning ved utgangen av kvar månad. 

Unnateke for betalingssatsane er:             

  • Kommunale aktivitetar som musikkskule, kommunalt valde styre, råd og utval, foreldreråd og samarbeidsutval                                                                               

Bilettprisar symjebassenga:

  • Vert fastsett gjennom budsjett Lustrabadet KF.
  • Jostedal og Fjordstova fastset prisane sjølve.