Kommunestyret har vedteke eigedomsskatt i heile kommunen jf. esktl. § 3 bokstav a

Sakkunnig nemnd for eigedomsskatt har vedteke rammer og retningsliner for taksering av eigedomar.

Utlegging til offentleg ettersyn
Lista viser dei skattepliktige eigedomane med opplysningar om adresse, gards- og bruksnummer, eigedomsskattetakst, botnfrådrag, skattesats og utrekna eigedomsskattebeløp.

Faktura for eigedomsskatten kjem i 2 terminar, jf. eigedomsskattelova § 25 første ledd, forfall 15. april og 15. september.